โปรมแกรมการเสนอผลงาน

วิธีเรียกใช้โปรแกรมการนำเสนอ
 
  คลิกที่ปุ่ม  Start  จะปรากฎหน้าต่างแรกขึ้นมา
  ให้เลือกคลิก  Programs  จะปรากฎหน้าต่างที่สอง
  จากนั้นให้เลือกคลิก หน้าต่างที่สาม  ซึ่งจะมีโปรแกรม  Microsoft PowerPoint      ให้เลือกคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม  ดังรูปที่ 1
 
 

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม  Microsoft PowerPoint  ดังรูปที่ 2

 
  โปรแกรมจะปรากฏสไลด์แรกขึ้นมา โดยสามารถเลือกรูปแบบเค้าโครงข้อความและเค้าโครงเนื้อหาได้์ตามต้องการ ต่อจากนั้น 
เริ่มสร้างงานโดยการเติมข้อมูลเข้าไปในที่ ๆ กำหนด  (ในส่วนที่บอก “คลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง”)  ดังรูปที่ 3   ข้างล่างนี้
 

 

ส่วนประกอบของโปรแกรมการนำเสนอ
 
1. แถบชื่อเรื่อง (Title Bar) ทำหน้าที่บอกชื่อโปรแกรม Microsoft PowerPoint และชื่องานนำเสนอที่ใช้งานปัจจุบัน
 
2. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) ทำหน้าที่แสดงเมนูคำสั่ง
 
3. แถบเครื่องมือ (Toolbar) ทำหน้าที่แสดงปุ่มคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ เช่น ปุ่ม New Slideเป็นต้น
 
4. สไลด์ (Slide) คือ พื้นที่สร้างงานนำเสนอ (Presentation) ซึ่งจะแสดงครั้งละ 1 หน้าในการสร้างงานนำเสนอ
 

 

5. Speaker Note คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ให้บันทึกข้อความสำหรับผู้บรรยาย
 
6. มุมมองเอกสาร (View) คือปุ่มที่ใช้ำสำหรับปรับเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้โปรแกรม
 

 

7. แถบแสดงสถานะ (Status Bar) ทำหน้าที่แสดงหน้าสไลด์ทำงานและจำนวนสไลด์ และสถานะของภาษาที่ใช้ในขณะนั้น
 
8. แถบเครื่องมือ (Task Pane) เป็นแถบเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานหลาย ๆ ด้าน เช่นการสร้างงานนำเสนอใหม่
คลิปบอร์ด (Clipboard) รูป Clip Art และเครื่องมืออื่น ๆ
9. ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม (Control Buttons) ประกอบด้วยปุ่มต่าง ๆ คือ
ปุ่มย่อ หรือ Minimize ทำหน้าที่ย่อหน้าต่างของโปรแกรมรวมทั้งไฟล์ต่าง ๆ ที่เปิดใช้งานอยู่มาเก็บไว้ที่ Taskbar
ปุ่มขยาย หรือMaximize ทำหน้าที่ขยายหน้าต่างของโปรแกรมให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดของโปรแกรม
ปุ่มปิด หรือ Close ทำหน้าที่ออกจากโปรแกรม
มุมมองต่าง ๆ ใน Microsoft PowerPoint
  มุมมองปกติ  (์Normal view)  คือ มุมมองที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ (Presentation) พิมพ์ข้อความ
ใส่รูปภาพ ตกแต่ง ใส่ลูกเล่นให้กับสไลด์
  มุมมองจัดเรียงสไลด์  (Slide sorter view)  คือ มุมมองที่แสดงหน้าสไลด์หลายหน้า เหมาะสำหรับ จัดเรียงลำดับหน้าสไลด์ หรือใช้คัดลอก ย้าย ลบหน้าสไลด์
  มุมมองนำเสนองาน (Slide Show view) คือ มุมมองที่ไม่สามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมสิ่งใดลงในสไลด์ได้
เหมาะสำหรับใช้นำเสนองานที่เสร็จแล้ว

 

การสร้างงานนำเสนอ
งานนำเสนอเปล่า
งานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) คือ งานนำเสนอที่ผู้ใช้ต้องการกำหนดค่าต่าง ๆ ในสไลด์ เช่น กำหนดสีหรือ
รูปพื้นหลังของสไลด์ ขนาดและตำแหน่งของข้อความบนสไลด์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
 

1. start > Programs > Microsoft PowerPoint จะได้สไลด์ที่เป็นงานนำเสนอเปล่า หรือคลิกเลือก
ฺBlank Presentation หรือ คลิกเมนู แฟ้ม > สร้าง
2. จะปรากฏงานนำเสนอ และแถบเครื่องมือ
3. เลือกแบบการจัดวางข้อความ
4. พิมพ์ข้อมูลตามที่เตรียมไว้ในช่องตามที่เลือกไว้

งานนำเสนอออกแบบ
งานนำเสนอออกแบบ (Design Template) คือ งานนำเสนอที่ผู้ใช้ไม่ต้องกำหนดค่าต่าง ๆ ที่อยู่ภายในสไลด์ ซึ่งทำให้ การสร้างงานนำเสนอง่ายยิ่งขึ้น เช่นสีของตัวอักษร และลายพื้นหลังเหมาะสม อ่านง่าย มีขั้นตอนดังนี้
  1. คลิกแฟ้ม > สร้าง
2. คลิกออกแบบ จะปรากฏ ออกแบบแม่แบบให้เลือกหลายรูปแบบตามต้องการ
3. คลิกเลือกงานออกแบบ (Slide Design)
4. พิมพ์ข้อมูลที่เตรียมไว้ในช่องตามที่เลือกไว้ ดังรูป
 
การเพิ่มสไลด์ให้กับงานนำเสนอ
งานนำเสนอที่ถูกสร้างด้วยวิธีงานนำเสนอเปล่า (Blank Presentation) กับงานนำเสนอออกแบบ (Design Template)
จะได้สไลด์เริ่มต้น 1 สไลด์ ดังนั้น การเพิ่มสไลด์ในงานนำเสนอจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
  1. คลิกเมนู Insert > New slide หรือ คลิกปุ่ม
2. จะปรากฏสไลด์ใหม่ และแถบเครื่องมือ Slide Layout
3. เลือกแบบการจัดวางข้อความ (Slide Layout)
4. พิมพ์ข้อมูลที่เตรียมลงในช่องที่เลือกไว้

 

การบันทึกข้อมูล

คลิกเมนูแฟ้ม   (File)

  เลือกคำสั่งบันทึกเป็น  (Save As)  จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างการบันทึก  (Save)  

  ให้เลือก  Folder  ที่ต้องการเก็บข้อมูล  ( ในที่นี้จะเก็บไว้ที่ไดร์ฟ  C:  ใน  Folder  ที่ชื่อ  My Document)

  เมื่อเลือก   Folder  ได้แล้ว  ให้ตั้งชื่อ  File  ที่จะเก็บ  ( ซึ่งจะพิมพ์ไว้ในส่วนของ  ชื่อแฟ้ม  หรือ  File  ในที่นี้ตั้งชื่อเป็น  compresent  และ  File  ที่ได้จะมีนามสกุล  .PPT )  เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้ว  ให้คลิกที่ปุ่ม  บันทึก  หรือ  Save  ด้านขวาของหน้าต่างนั้น  ดังรูป

 

 

การปิดแฟ้มข้อมูล
  คลิกเม้าส์ที่เมนู  แฟ้ม  เลือกคำสั่ง ปิด หรือ
ใช้เม้าส์คลิกที่เครื่องหมาย กากบาท  บนมุมขวาของหน้าต่างแฟ้มเอกสาร
การปิดโปรแกรมการนำเสนอ
  ใช้เม้าส์คลิกที่ปุ่ม  กากบาท  บนมุมขวาหน้าต่างของโปรแกรม PowerPoint หรือ  ใช้เมาส์คลิกที่เมนู  แฟ้ม  เลือกคำสั่ง  จบการทำงาน 
 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s